Thông báo số 092/TB-VTSC ngày 04/08/2021

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

            Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO ngày 20/4/2021 và ngày 27/7/2021 về việc thông qua Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tổ chức                 : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông;                             Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021: 16/08/2021.

Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian tổ chức: 14h30 ngày 24 tháng 08 năm 2021

Địa điểm tổ chức Đại hội:  Phòng họp 100 – Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

                                           Số 215 Lạch Tray - P. Đằng Giang - Q. Ngô Quyền - Hải Phòng

Dự kiến nội dung chương trình họp:

 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ II
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ II, kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III
 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ II
 • Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III
 • Báo cáo lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021
 • Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 • -Báo cáo về chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/08/2021. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu ủy quyền đính kèm tại mặt sau).

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức thông qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Giấy uỷ quyền trước ngày 24/08/2021 chi tiết:      CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

                    Địa chỉ: số 15 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

                    Điện thoại: 0225.2604562;          FAX 0225.3823464;   Email: vtsc@vtschp.vn

Để Quý cổ đông cân nhắc việc ủy quyền, chúng tôi xin giới thiệu danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cùng thông tin chi tiết như sau:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số CMT

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Quang Minh

CT HĐQT

030890836

15/09/2010

CA Hải Phòng

2

Nguyễn Phúc Thắng

UV HĐQT

030880627

16/09/2009

CA Hải Phòng

3

Nguyễn Ngọc Anh

UV HĐQT

031878177

24/12/2010

CA Hải Phòng

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                                                             Nguyễn Quang Minh

                                                                                                                                                                          (đã ký)


 
Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 43
 • Trong tuần: 155
 • Tất cả: 11 147