THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

          Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO ngày 15/01/2020 về việc thông qua Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tổ chức            : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông;                      Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020: 10/4/2020.

Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức: Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Hội đồng quản trị Công ty xin kính báo tới các quý vị cổ đông thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thông báo mời họp sẽ gửi tới quý cổ đông trước 15 ngày khi xác định chính xác ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.  

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2020.

 Quý Cổ đông có vấn đề liên quan đề nghị  liên hệ với Ban Tổ chức thông qua điện thoại theo chi tiết:        

            CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

                    Địa chỉ: số 15 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

          Điện thoại: 0225.2604562;      FAX 0225.3823464;      Email: vtsc@vtschp.vn

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                   CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Quang Minh

                                                                                                                                    

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 135
  • Tất cả: 10 679