THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch Vụ VOSCO

          Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO

          Ngày 10/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã gửi thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO vào thời gian 14h30 Thứ 3 ngày 28 tháng 5 năm 2019.

           Để phù hợp với thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã có Nghị quyết số 060/NQ-HĐQT ngày 23/5/2019 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

1. Hủy lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO vào thời gian 14h30 Thứ 3 ngày 28 tháng 5 năm 2019.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO được thông báo sau.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

 

t/m héi ®ång qu¶n trÞ

ñy viªn H§QT

(®· ký vµ ®ãng dÊu)

NguyÔn Phóc Th¾ng

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 132
  • Tất cả: 11 124