Thông báo số 117/HĐQT-VTSC ngày 22/9/2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO họp ngày 24 tháng 8 năm 2021.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

 1. Tên cổ phiếu:

   CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

 2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng
 4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: 17 giờ ngày 05/10/2021.
 5. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 6.  Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 10% bằng tiền mặt (01 cổ phần được lĩnh 1.000 đồng)
 7.  Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/10/2021.
 8. Cách thức chi trả:

8.1 Chuyển khoản:

Quý cổ đông thông báo số tài khoản bằng văn bản (theo mẫu quy định đính kèm, bản gốc) gửi bằng đường bưu điện tới trụ sở Công ty.

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

 Địa chỉ: Số 215 Lạch tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

  Điện thoại: 0225 2604562           Fax: 0225 3823464

         8.2 Lĩnh tiền mặt:

Quý cổ đông nhận cổ tức mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến trụ sở Công ty để nhận tiền. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hộ thì ngoài các giấy tờ trên cần phải có giấy ủy quyền có ghi số CMND và chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

 

                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                   ỦY VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC

                                                                                                Nguyễn Phúc Thắng

                                                                                               (Đã ký)

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
 • Đang online: 3
 • Hôm nay: 18
 • Trong tuần: 97
 • Tất cả: 11 854