Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

 

            Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO

 

            Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO ngày 23/3/2018 về việc thông qua Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông               Mệnh giá  10.000 đồng

Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp 100 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

                                                Số 215 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Thời gian họp: 14h30 ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/4/2018. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (Mặt sau).

Nội dung chương trình họp dự kiến:

-      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018

-      Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

-      Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

-      Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

-      Báo cáo lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018

-      Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức cho cổ đông năm 2017

-      Báo cáo của HĐQT về chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư hoặc fax Giấy uỷ quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyển cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 06/4/2018 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: số 15 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

                        Điện thoại: 0225.2604562;     FAX 0225.3823464;   Email: vtsc@vtschp.vn

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty như sau

STT

Họ và tên

Chức danh

Số CMT

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Quang Minh

CT HĐQT

030890836

15/9/2010

CA Hải Phòng

2

Nguyễn Phúc Thắng

UV HĐQT

030880627

16/9/2009

CA Hải Phòng

3

Nguyễn Ngọc Anh

UV HĐQT

031878177

24/12/2010

CA Hải Phòng

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy thông báo mời họp, giấy đăng ký kinh doanh, giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

            Trân trong thông báo./.

                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                            Nguyễn Quang Minh
                                                                                                                       (Đã ký)

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 129
  • Tất cả: 11 121