Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco

Chiều 12/4/2018 vào hồi 14h30, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua báo cáo kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội có sự tham dự của 23 cổ đông, đại diện cho 2.931.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018; Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 .
Giám đốc VTSC Ông Nguyễn Phúc Thắng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty đã đạt được kết quả: Tổng doanh thu 174,86
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,18 tỷ đồng, cổ tức 6%.

Tại Đại hội Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO đã kết thúc lúc 16h30 cùng ngày và thành công rực rỡ.

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 91
  • Tất cả: 11 848