Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội có sự tham dự của 21 cổ đông, đại diện cho 2.376.000 cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Sửa đổi điều 5 Điều lệ Công ty, tăng vốn điều lệ năm 2015 bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quang Minh báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT. Năm 2014 HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược giúp Công ty hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, thu xếp và sử dụng vốn…

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2014.

Giám đốc VTSC Ông Nguyễn Phúc Thắng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty đã đạt được kết quả: Tổng doanh thu 153,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,46 tỷ đồng, cổ tức 25%.

Năm 2015, VTSC đặt mục tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,6 tỷ đồng, cổ tức 25%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO đã kết thúc lúc 17h cùng ngày và thành công rực rỡ.

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 93
  • Tất cả: 11 850